terug

 

"DE SCHEEPSHOORN”

 

 

 

 

PAROCHIEMEDEDELINGEN

Redactie:        
Parochiecentrum Nuland, Kerkstraat 30,

5391 AA Nuland, Tel 073 – 532 12 15

Uitgave:          Kerk H. Johannes' Onthoofding

Rabo:              NL51 RABO 0137 5012 93

ING:                NL67 INGB 0001 1178 06

 

Van maandag tot en met vrijdag is er iemand aanwezig in het parochiecentrum van 9.00 uur tot 11.30 uur.

U kunt daar dan voor alle zaken, zowel telefonisch als persoonlijk terecht.

Gewoonlijk zijn de Eucharistievieringen:

In Nuland: Op zaterdag om 19.00 uur.

In Vinkel:  zaterdag om 17.30 uur.

In Geffen: zondag om 09.30 uur.

 

 

N.B. E-mailadres van het parochiecentrum: pastorie.nuland@hetnet.nl

website van de parochie: www.parochienuland.nl 

HEMELVAART EN PINKSTEREN

HEMELVAART

Op Hemelvaartsdag gedenken we dat Jezus voor het laatst bij zijn leerlingen is.

Met Pasen hebben ze ontdekt dat Hij leeft. Daarna zien ze Hem af en toe. Maar op een gegeven moment zegt Hij hun dat Hij voorgoed naar zijn Vader in de hemel gaat. Dan verdwijnt Hij uit het gezicht van zijn leerlingen. Voortaan moeten ze het doen met een leermeester die ze niet meer in levende lijve zien.

En dat geldt ook voor ons, mensen van deze tijd.

PINKSTEREN

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest.

Heilige Geest, wat is dat?

Jezus beloofde zijn leerlingen al tijdens zijn leven dat er straks, als Hij er niet meer zou zijn, een trooster en helper zou komen.

In de Bijbel staat het verhaal dat de leerlingen na het verdwijnen van Jezus opeens tot het besef komen: Nu moeten we het zelf doen! Wij moeten de mensen gaan vertellen over God.

Wij moeten hen gaan ondersteunen en helpen zoals Jezus dat deed.

Pinksteren is het moment waarop dat tot hen doordringt. Ze raken in vuur en vlam. Daarom is Pinksteren het feest van het vuur, het enthousiasme. En ook het feest van de wind, de onzichtbare maar sterke kracht die mensen in beweging zet.

Heilige Geest dus.

Er wordt ook gezegd: Pinksteren is het begin van de kerk, d.w.z. van een georganiseerde groep van volgelingen van Jezus.

 

BROEDERS EN ZUSTERS!

De paastijd, die gecentreerd is op de dood en de verrijzenis van Jezus, vindt haar hoogtepunt in het Pinksterfeest. Dit hoogfeest herinnert ons aan de uitstorting van de Geest over de apostelen en de andere leerlingen, die in het cenakel in gebed verenigd zijn met de Maagd Maria en het doet ons die uitstorting herbeleven. Op die dag begon de geschiedenis van de christelijke heiligheid, omdat de Heilige Geest de bron van heiligheid is, en deze is niet het voorrecht van enkelen maar ze is ieders roeping.

Door het Doopsel zijn wij namelijk allemaal geroepen om deel te nemen aan het Goddelijk leven van Christus, en door het vormsel om getuigen te worden in de wereld. “De Heilige Geest verspreidt overal heiligheid in het heilige en trouwe volk van God”.

Zoals het Tweede Vaticaans Concilie zegt, ‘het heeft God behaagd de mensen geenszins afzonderlijk, zonder enig onderling verband, te heiligen en te redden, maar hen tot een volk te verenigen dat Hem naar waarheid zou erkennen en in heiligheid zou dienen’.

Paus Franciscus

20 mei 2018

GEBED

Heer,

Door het mysterie van Pinksteren heiligt Gij uw kerk bij alle volkeren en talen. Verbreid over de wijde wereld de gaven van de heilige Geest.

Herhaal het pinksterwonder;

Raak met uw Geest het hart van uw gelovigen,

Zoals bij de eerste verkondiging van het evangelie is geschied.

Door Christus onze Heer.

Amen

(Uit: het Getijdenboek, pag. 548)

 

WEEKENDEN VAN ZATERDAG 28 MEI T/M ZATERDAG 25 JUNI 2022

 

ZATERDAG 28 MEI 2022

7e Z. van Pasen/Pinksternoveen.

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Gerard van Lokven.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (mdg), Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Erp en Knil van Erp-van den Broek (p), Christien Vorstenbosch (jrg).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 29 MEI 2022

13.00 uur Doop van Norah en Kensi, dochters van Roy Verweij en Denise Janssen.

 

Maandag 30 mei

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.00 – 20.00 uur Oefenen in de kerk, Vormelingen.

19.30 uur Repetitie KVO/ZLTO-koor.

 

Dinsdag 31 mei

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 02 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

Vrijdag 03 juni

Bloemsiergroep 4 is aan de beurt.

09.30 uur Vergadering demissionair Kerkbestuur.

11.00 uur Doop van Jane, dochter van Jowy van Steenpaal en Nikki van Drunen.

 

ZATERDAG 04 JUNI 2022

Dit weekend, met Pinksteren, is de gehele kerkcollecte voor de Nederlandse missionarissen of missionair werkers. Geïnspireerd door hun geloof zetten zij zich in om kwetsbare mensen een beter leven en een mooiere toekomst te bieden. Missionaris Dick Zwarthoed werkt bv als priester in de Democratische Republiek Congo en begeleidt daar straatjongeren. Missionair werker Frans van Kranen zet zich in voor de rechten van kinderen in Brazilië.

 

VORMSEL

19.00 uur Vormselviering met medewerking van het koor Passe Partout . Verzorgd door de werkgroep Vormsel.

 

ZONDAG 05 JUNI 2022

PINKSTEREN

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Riet Zwanenberg.

MISINTENTIES:

Sjaak van den Bosch (speciale intentie) en Pieter van Helvoirt en overleden fam.leden.

 

Maandag 06 juni

11.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Ineke Westerlaken.

 

Dinsdag 07 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Woensdag 08 juni

19.00 uur vergadering ’t Open Venster.

 

Donderdag 09 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

 

ZATERDAG 11 JUNI 2022

ALLERHEILIGSTE DRIEËENHEID

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het KVO/ZLTO-koor. Lektor: Ans vd Bosch.

MISINTENTIES:

Riet Roos-van Hoek (verj), Marco Meulendijk (mdg), Bert van der Dussen (mdg), Cor van Nistelroij (mdg), Wim van Bakel (mdg), Mari Verhoeven (mdg), Wim van der Linden (mdg), Nellie van Niftrik-Swanenberg (mdg), Zus Langens-Witlox (1e jrg) en Gerrit Langens (p), Gisela van Heertum-van den Bosch (p), Dieny Kosterman-Platenburg (p/jrg), Piet Clement (p/verj), Mari van Bakel (p/vaderdag), Karel en Lena Tielemans-van Houtum (jrg).

 

Maandag 13 juni

Inleveren van de Scheepshoorn, t.b.v. de volgende Klepel.

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 14 juni

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 16 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor

 

Vrijdag 17 juni

Bloemsiergroep 1 is aan de beurt.

 

ZATERDAG 18 JUNI 2022

19.00 uur Eucharistieviering met medewerking van het Kerkkoor. Lektor: Lenie van Zutphen.

MISINTENTIES:

Johannes Langens, Lambertha Langens-Kilsdonk en Grad Langens, Sjaan en Sjef Halewijn-van de Wiel (mdg/vaderdag), Mien (verj) en Adriaan (vaderdag) van Santvoort-van Gerwen, Henk Wagemans (mdg), Paul Schoones (mdg), Pieter van Helvoirt (mdg), Annie Roersch-Tijhuis (p), Harrie van Schijndel (p/vaderdag), Jan Kappen en overleden fam. Kappen en Van Druenen, Gerrit Richters (vaderdag), Hendrik Langens (p/vaderdag).

 

Maandag 20 juni

09.00 uur Nederlandse les in de parochiezaal.

19.30 uur Repetitie KVO-Koor.

 

Dinsdag 21 juni

08.30 uur Kerkschoonmaak groep 2.

13.00 uur Repetitie Dameskoor.

 

Donderdag 23 juni

10.00 uur Vergadering Pastoraatsgroep.

13.30 uur Repetitie Kerkkoor.

19.30 uur Kerkvergadering.

 

ZATERDAG 25 JUNI 2022

13e  Z. door het jaar.

19.00 uur Eucharistieviering. Lektor: Yvonne van Ieperen.

MISINTENTIES:

Riek Peijnenburg-van Hal (1e jrg), Marinus van Aggelen en Johanna van Doorn en overleden fam., Mien van Bergen-de Vries (mdg), Klaas van der Biezen (mdg), Timmy Barten-Thewissen (mdg), Dré Sr., Dré Jr. en Jeroen Barten, Wim van Creij (1e jrg), Overleden ouders van Druenen-van Kaathoven en overleden fam., Maarten van der Donk (p/jrg), Weldoeners van de parochie (der Kerk en van het Klooster) (gef).

 

20.00 uur Koffiedrinken in de parochiezaal. Iedereen is hierbij van harte welkom.

 

ZONDAG 26 JUNI 2022

11.00 uur Dankviering Eerste Communie met medewerking van het Kerkkoor. Verzorgd door de werkgroep E.C.

 

ADMINISTRATIE

Désirée Stofmeel, van de administratie, is aanwezig van maandag- tot en met vrijdagochtend van 09.00 uur tot 11.30 uur.  (073 – 532 12 15).

De prijs van een intentie is € 12,50.

 

In verband met de uiterste inleverdatum voor de Klepel verzoeken wij u om de misintenties voor de volgende maand in te leveren vóór maandag 13 juni 2022.

 

DOOP

Voorbereiding op het Doopsel

Voor een doop in de parochie Nuland s.v.p. aanmelden bij het parochiecentrum in Nuland: tel. 073 – 532 12 15.

 

KERKELIJK AFSCHEID GENOMEN VAN:

17-04-2022 De heer Henk Wagemans, 85 jaar, wonende te Nuland, St. Jozefoord.

 

Dat hij mag rusten in vrede.

 

IN ONZE GEMEENSCHAP ZIJN OPGENOMEN:

16-04-2022 Jax, zoontje van Davy en Anne-Marie Wingens-van der Doelen, Nieuwstraat 2a te Nuland;

01-05-2022 Jan, zoontje van Gert-Jan en Marianne Savelkouls-de Wit, Vliertwijksestraat 34 te Rosmalen.

 

Dat zij tot goede christenen mogen uitgroeien.

 

ALS EEN DORPSGENOOT OVERLEDEN IS:

De zes geloofsgemeenschappen van parochie De Goede Herder hebben besloten om altijd gehoor te geven aan de vraag of de kerkklokken geluid kunnen worden voor een overleden dorpsgenoot. De geloofsgemeenschap dient dan wel bericht te ontvangen.

Voor Nuland, H. Johannes’ Onthoofding, kunt u daarvoor contact opnemen met het parochiecentrum in Nuland, 073 – 532 12 15.

Voor Geffen, kerklocatie H. Maria Magdalena kunt u daarvoor contact opnemen met Gerrit van den Helm. 06-46766714.

De klokken worden in Nuland om 18.00 uur geluid en in Geffen om 12.00 uur, ná het ontvangen bericht.

 

22STE BEDEVAART  NAAR DE SINT-JAN IN ’S-HERTOGENBOSCH

Samen met het Gilde Sint Antonius Abt trekt de Geloofsgemeenschap van de Heilige Johannes’ Onthoofdingskerk uit Nuland op zondag 29 mei 2022, te voet, naar de Sint-Jan in

’s-Hertogenbosch om Maria in de meimaand te bezoeken.

Dit is voor de 22ste keer.

We verzamelen ons om 07.15 uur op het kerkplein. Om 07.30 uur vertrekken we, na het uitspreken van het reisgebed door pastoor G. Verbakel, naar de Sint Jan.

Halverwege is er koffie, thee of iets fris.

Om 09.45 uur gaan we in optocht, met het Gilde voorop, de Sint-Jan in.

De viering begint om 10.00 uur met Gilde-eer van het Nulands Gilde Sint Antonius Abt.

We vertrekken om 11.45 uur te voet terug naar Nuland, vanaf de hoofdingang

van de Sint-Jan.

Halverwege is er frisdrank.

De thuiskomst in Nuland is rond 13.30 uur.

 

Een goede bedevaart toegewenst.

 

GESLAAGDE INZAMELINGSACTIE OUD GEREEDSCHAP


Het in onbruik geraakt gereedschap dat door onze kerk in Nuland werd ingezameld tussen 15 maart en 1 mei, is door de Solidariteitswerkplaats in dank ontvangen. Deze werkplaats in Uden repareert en reviseert oud gereedschap voor hergebruik in de Derde Wereld. Alle gevers worden
hartelijk bedankt voor hun getoonde verbondenheid met hen die het elders minder goed hebben en nu met dit gereedschap zich beter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Solidariteitswerkplaats Uden e.o. biedt praktische ontwikkelingshulp door het inzamelen, opknappen en versturen van gereedschap naar ontwikkelingslanden. Met gerecycled gereedschap helpen zij startende ondernemers. Zo krijgt uw oude gereedschap een tweede leven en geeft u de mensen daar een toekomst.

Alle soorten in onbruik geraakte naaimachines, rolstoelen, rollators, fietsen, allerlei soorten gereedschap en kleine machines zoals lasapparaten, zaag- en frase, schuur- en boormachines alsmede oud tuingereedschap. Alles wordt opgeknapt.

 

Het hebben van betaalde arbeid betekent niet alleen dat je een inkomen hebt, maar dat je je ook erkend voelt als burger in onze maatschappij. Met uw oude gereedschap biedt u mensen in de Derde Wereld toegang tot betaald werk en zo de kans tot zelfontplooiing en de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

Als u nog materiaal over hebt kunt u contact opnemen met de Solidariteitswerkplaats Uden. Ze komen de spullen dan bij u ophalen. Telefoonnummer: 06 – 83 78 19 44.

 

MARIA, BAKEN VAN HOOP EN TROOST.

Na een periode van ruim twee jaar waarin Corona alles overheerste, mogen we dit jaar gelukkig weer meimaand vieren zoals we gewend waren. Maria heeft ons in deze periode veel troost en hoop op betere tijden geboden. Zij was voor ons een baken van hoop en troost! De Broederschap van Onze Lieve Vrouw heeft, om dit gevoel van hoop en troost op een eigentijdse wijze te markeren, aan kunstenares Margriet Luyten uit ’s-Hertogenbosch, de opdracht gegeven een nieuwe Mantel voor de Zoete Moeder te maken. De meimaand 2022 wordt bijzonder. Dan draagt de Zoete Moeder voor het eerst deze mantel van hoop en troost; een blauwe mantel.

 

SINT-JAN 800 JAAR

De vroegste melding van de Sint-Jan is van 1222. Daarom vieren we dit jaar 800 jaar Sint-Jan. De gemeente ’s-Hertogenbosch en het kerkbestuur van de parochie - gezamenlijk eigenaar van de basiliek - hebben de handen ineen geslagen. Sint-Jan 800 jaar mag niet in stilte voorbijgaan. De Sint-Jan is al vele eeuwen een vast ankerpunt van onze stad. De kathedraal en de stad ’s-Hertogenbosch zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Sint-Jan is een levend monument en wordt dagelijks gebruikt. Hiervoor is ze 8 eeuwen geleden gesticht. Verleden, heden en toekomst worden in 2022 extra belicht. De Sint-Jan: hartelijk, gastvrij en open.

Op 29 juni 2022, het feest van Petrus en Paulus worden alle Pauselijke Gedecoreerden uitgenodigd voor de Eucharistieviering in de Sint-Jan, om 10.30 uur in de Sint-Jan met de Bisschop. Daarna is er koffie en een broodje. Pauselijke onderscheiden met Pro Ecclesia et Pontifice in de parochie Nuland zijn: Willy Pontenagel, Jan van de Wiel, Jo Nollen, Tiny Eltink, Annie van der Loop, Jan van Hoek, Gerard Steentjes, Herman Roelofs, Mia van Rooij en Gerda Wagemans-Langens

 

HEILIGE TITUS BRANDSMA

Dit schreef Titus Brandsma vanuit de politieke gevangenis in Scheveningen in 1942:

 

Vrede

God zegene Nederland

God zegene Duitsland

God geve, dat beide volkeren weldra weer in volle vrede en vrijheid naast elkaar staan in zijn erkenning en tot zijn eer, tot heil en bloei van beide zo na verwante volkeren.

 

Bij gelegenheid van de heiligverklaring van Titus Brandsma O.Carm. (* 23 februari 1881 te Bolsward - † 26 juli 1942 te Dachau:

 

Heilige Titus Brandsma,

Met een dankbaar hart gedenken wij hoe u zich hebt ingezet voor de samenleving van Oss. Uw hart was bij de mensen. U zag het als uw taak hen te helpen als bewust christen te leven. Uw woorden van hoop en bemoediging hebben velen geholpen om mens voor medemensen te zijn. Uw toewijding maakte deze stad tot een goede woonplaats. Wij vragen u: moge uw inzet ons bezielen te werken aan een samenleving zoals God die bedoelt: een samenleving waarin mensen in vriendschap naar elkaar omzien en in dienstbaarheid met elkaar verbonden zijn. Wees ook vandaag onze stad Oss en de plaatsen eromheen tot zegen.

Door Christus onze Heer.

 

Imprimatur Mgr. Dr. G.J.N. de Korte.

 

OORLOGSMONUMENT OP HET KERKHOF

Het is niet gelukt om voor 4 mei 2022 het oorlogsmonument van Voets en Ketelaars gerestaureerd te krijgen, met subsidie van de gemeente. Na veel overleg is wel gelukt de restauratie zodanig te laten zijn dat de steigerpaal achter het monument weg mag. Het verwijderen van de steigerpaal en het opstaande stuk recht te zetten wordt alsnog in de subsidie meegenomen. Dus geduld.

 

CAMINO BRABANT.NL

Camino Brabant is een pelgrimstocht met 13 routes door het mooie Brabantse landschap langs Mariakapelletjes van bijna 300 kilometer. Je kunt het paspoort kopen via de website. De stempels liggen in de Mariakapelletjes.

Route 1 = De Sint-Jan in Den Bosch naar Nuland. 22 kilometer. De stempel ligt in onze Mariakapel.

Route 2 = Nuland-Veghel. De stempel ligt in de Mariakapel van de Veghelse kerk.

Route 13 = ( laatste route ) is Heusden- de Sint-Jan in Den Bosch

 

LIVE STREAM

Alle vieringen worden tegenwoordig ook uitgezonden via livestream. U kunt deze opstarten via www.parochienuland.nl of www.parochiedgh.nl